Política de privacitat

La confidencialitat de les teves dades personals és de gran importància per l’Associació Esportiva Les Corts (en endavant “l’AELC”). Aquesta política està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzem la informació que ens proporciones i a aquests efectes, preguem que llegeixis atentament. En cas de dubte pots contactar per correu electrònic a aelescorts@ubae.cat

L’AELC es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de de protecció de dades personals. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals.
 • El reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquests (RGPD)
 • El Reial Decreta 1720/2008, de 21 de desembre, pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD)

Identitat del responsable de tractament de les dades personals

El responsable del tractament és l’Associació Esportiva Les Corts, amb CIF: G08821852, adreça postal a Travessera de les Corts, 252-254, 08014, de Barcelona.

El nostre correu electrònic de protecció de dades

Pots contactar a l’adreça de correu electrònic aelescorts@ubae.cat, per fer les consultes o demanar la informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.

Quins són els teus drets?

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant de l’AELC presentant un escrit a l’adreça postal o enviant un correu electrònic a aelescorts@ubae.cat, indicant com a assumpte “Drets ARCOPOL”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Dret d’accés

És el dret d’un mateix a sol·licitar i obtenir informació gratuïtament sobre si les seves dades personals es tracten, amb quina finalitat i quins usos concrets, d’on s’han tret, si s’han comunicat o es pretenen comunicar i a qui.

Dret de rectificació

És el dret d’un mateix a rectificar gratuïtament les seves dades personals quan siguin errònies o incompletes.

Dret de cancel·lació

És el dret d’un mateix a suprimir gratuïtament les seves dades personals quan siguin inadequades, excessives o innecessàries, quan es conservin durant un temps superior al que pertoqui o siguin contràries a la LOPD. La cancel·lació origina el bloqueig de les dades.

Dret d’oposició

És el dret que té la persona interessada a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que les dades personals relatives a ella siguin objecte d’un tractament basat en allò que disposa l’article 6.1.e o f del Reglament europeu, inclosa l’elaboració de perfils.

Dret a la portabilitat de les dades

La persona interessada té dret a rebre les dades personals que l’afectin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament sense que li impedeixi el responsable que els hagués facilitat quan:

 • El tractament estigui basat en el consentiment.
 • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • La persona interessada té dret que les dades personals es puguin transmetre directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

És accessori al dret d’accés.

Dret a l’oblit

És un dret accessori al dret de supressió. Es tracta del dret a sol·licitar, sota certes condicions, que els enllaços amb dades personals d’una persona no figurin als resultats de recerca a Internet realitzats pel seu nom.

Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret a obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions següents:

 • La persona interessada impugni l’exactitud de les dades personals durant el termini que permeti al responsable verificar-ho.
 • El tractament sigui il·lícit i la persona interessada s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació d’ús.
 • La persona interessada s’hagi oposat al tractament i mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de la persona interessada.
 • L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Per últim, et recordem el teu dret a interposar una reclamació front l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable.

Terminis de resposta

 • Dret d’accés: 1 mes
 • Dret de rectificació: temps prudencial (es recomana un mes)
 • Dret de supressió: temps prudencial (es recomana un mes)
 • Dret d’oposició: temps prudencial (es recomana un mes)
 • Dret de portabilitat de les dades: temps prudencial (es recomana un mes)
 • Dret a l’oblit: temps prudencial (es recomana un mes)
 • Dret a la limitació del tractament: temps prudencial (es recomana un mes)

Tots els terminis es compten a partir de l’endemà de la data de recepció de la sol·licitud de la persona interessada.

Amb quina finalitat tractem les teves dades i fins quan?

La informació que ens has facilitat o puguis facilitar-nos en el futur s’utilitza estrictament per als següents propòsits, segons correspongui:

 • Enviar les comunicacions per correu electrònic, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Enviar informacions relacionades amb la nostra activitat.
 • Gestionar la teva inscripció a activitats.
 • Gestionar la teva assistència a actes.
 • Utilitzar les teves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Donar compliment de les diferents obligacions legals de l’AELC.
 • Les dades de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent. Conservarem les dades proporcionades mentre duri la nostra relació, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, o fins el moment que revoquis el consentiment atorgat, excepte que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació. Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a aelescorts@ubae.cat

D’acord amb la LSSICE, no serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de l’AELC l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.
No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels nostres serveis.
En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. L’AELC fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Xarxes socials

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’AELC per comunicar-se és el telèfon corporatiu, els telèfons mòbils d’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Li comuniquem que l’AELC pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials l’AELC es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

L’AELC tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que l’AELC consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, l’AELC es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.
En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, l’AELC quedarà exempta de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

Enllaços a altres pàgines web

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d’altres pàgines Web encara que l’enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixis amb atenció la política de cada pàgina per la que naveguis i et posis en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte.
Així mateix, si obtens l’enllaç a la nostra pàgina Web a través d’alguna Web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d’aquesta pàgina externa.

Tractament de les dades de caràcter personal de MENORS D’EDAT

Es responsabilitat de les persones adultes a càrrec de la tutela dels menors de 16 anys autoritzar el tractament de els dades de caràcter personal d’un menor. En cap cas es tractaran les dades dels menors de 16 anys, pel que es recomana als menors no complimentar els formularis d’aquest web doncs hauran de disposar del consentiment dels adults al seu càrrec.

POLÍTICA DE COOKIES (GALETES)

Una Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Les cookies són essencials per al funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant-li la navegació i l’ús de la nostra web. La informació que li proporcionem a continuació, li ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

L’AELC l’informem de les cookies utilitzades a la nostra website:

Google Analytics

Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquesta web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest
sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.

Les galetes de Google Analytics, s’emmagatzemen en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers , excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte.
Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això a través del següent enllaç

Si ho desitja pot utilitzar el Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics a través de les instruccions poden rebutjar-se les galetes analítiques de l’esmentat servei en tots els navegadors. Per a més informació
Així mateix, la Taula informa a l’usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se l’informi de la instal·lació de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

A continuació li proporcionem els enllaços de diversos navegadors, a través dels quals podrà realitzar aquesta configuració: